เราคือบริษัทที่ให้บริการเอกสารของแรงงานต่างด้าว

ที่ทำให้คนงานต่างด้าวเป็นคนถูกกฎหมาย

ด้วยความซื่อสัตย์และความจริงใจ

เพราะเราอยากให้คนไทยจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

ยื่นพิสูจน์สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ด่วน!! ทำไม่ทันถูกส่งกลับประเทศ

ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ

ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องพิสูจน์สัญชาติ-ตรวจสัญชาติ

 

พม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนต่อบัตรสีชมพูแล้ว หมดอายุ 31 มีนาคม 2559 จะอยู่ทำงานต่อ ดำเนินการทำหนังสือเดินทาง(Passport) จากประเทศต้นทาง ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย

โดยมีเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ข้อมูลกรอกแบบฟอร์มและนำส่งสถานทูตพม่า ลาว กัมพูชา เพื่อตรวจสอบสัญชาติ และพาไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ปรับสถานะเป็นแรงงานถูกกฎหมาย

 

ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว ตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว

 

สำหรับนายจ้างที่พาคนงานไปถ่ายรูปทำพาสปอร์ตแล้วแต่ยังไม่ครบขั้นตอน
ทางบริษัทมีบริการไปรับเล่มเพื่อตรวจลงตรา วีซ่า และขออนุญาตทำงานให้

Cambodia passport Myanmar passportพาสปอร์ตลาว

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 4 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 4 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 4 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

 1. บัตรสีชมพู
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ (ทางเรามีบริการถ่ายรูปให้ฟรี)
 3. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้าไม่มีสามารถเดินทางกลับทำแล้วนำกลับมายื่นทำพาสปอร์ตได้)

 

เปิดทำแล้ว การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

บริการรับทำเอกสารให้กับแรงงานเวียดนามการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราว

โดยได้จะรับเอกสารดังนี้

 1. อนุญาตให้ทำงานเป็นเวลา 1 ปี
 2. วีซ่า 1 ปี
 3. ตรวจสุขภาพ พร้อมประกันสุขภาพ 1 ปี

 

เงื่อนไขแรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนาม ที่สามารถขอ วีซ่า และอนุญาตทำงานได้

 1. มีหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
 2. เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายครั้งสุดท้าย (วีซ่าท่องเที่ยวหรืออื่นๆ) ก่อนวันที่ 10 สิงหาคม 2558
 3. วีซ่าต้องหมดอายุแล้ว
 4. ต้องมีนายจ้าง

 

การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเวียดนามทำงานได้ชั่วคราวเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง

 1. สำนาบัตรประชาชนนายจ้าง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง
 3. ใบโควตา
 4. หนังสือเดินทาง (Passport) คนงาน
 5. รูปถ่ายคนงาน 6รูป
 6. แผนที่ ที่ทำงาน

 

เฉพาะ ในงานรับใช้ในบ้าน งานกรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมงทะเลและร้านอาหาร

ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด (1-30 ธันวาคม 2558)

ขั้นตอนใช้เวลาเดินเรื่องประมาน 14 วัน 

เท่ากับนายจ้างลูกจ้างต้องยื่นเรื่องก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ถึงจะดำเนินการได้ทันกำหนด

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว(อยู่ครบ6ปี)

“ต้องกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีการนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU”

พม่าครบ 6 ปี

 

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั้นเมื่อครบกำหนด 6 ปี

ทางกระทรวงแรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

 

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ยื่นเรื่องขอนำเข้าแรงงานกับ  จัดหางานจังหวัด กรมการจัดหางาน และสถานทูตพม่า

2.ลูกจ้างกลับพม่าเพื่อนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านติดต่อทำหนังสือเดินทางเล่มสากลอายุ 5 ปี (Passport Inter)

3.ไปเซ็นสัญญาตกลงจ้างงาน ณ ประเทศพม่า

4.นำบัญชีรายชื่อกลับมาเพื่อยื่นกรมการจัดหางาน

5.เมื่อกรมการจัดหางานและ ตรวจคนเข้าเมือง อนุมัติ เดินทางไปรับคนงาน และทำ วีซ่า (VISA) อายุ 2 ปี

6.ลูกจ้างเข้ามาแล้วทำการตรวจสุขภาพ

7.นำผลการตรวจพร้อม หนังสือเดินทาง วีซ่า และใบรับรองแพทย์ ยื่น ขอใบอนุญาตทำงาน 1 หรือ 2 ปี

โดยแรงงานจะสามารถอยู่ทำงานได้อีก 4 ปี

ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด45-60วัน

 

ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด

2.สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด

3.ใบโควตา 3 ชุด

4.รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน

5.แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

 

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชน

2.ทะเบียนบ้าน

3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

4.พาสปอร์ตเล่มเดิม

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว

มีความต้องการเปลี่ยนเป็น
วีซ่าทำงาน 2 ปี และ ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129,
080-168-3555, 080-168-3666, 089-114-8888
LINE ID: @treasurygroup

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOUปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU
ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลง MOU

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

ขั้นตอนการ MOU นำเข้าแรงงาน กัมพูชา ลาว ที่มีพาสปอร์ตเข้ามาแต่ยังไม่มีวีซ่าทำงาน และใบอนุญาตทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้

 1. หนังสือรับรองบริษัท 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน นายจ้าง 3 ชุด
 3. ใบโควตา
 4. แผนที่ทำงาน
 5. สำเนาพาสปอร์ต ทะเบียนบ้าน คนงาน
 6. รูปถ่าย 2นิ้ว 6 รูป

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ

สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 2 ปี

ยื่นเอกสารล่วงหน้า 30 วัน

ยื่นช้าทำไม่ทันจะกลายเป็นคนผิดกฎหมายทันที และยังไม่มีวิธีแก้ไข

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ครบกำหนด 4 ปี

passport พม่าพิสูจน์สัญชาติ047

โดยเตรียมเอกสารดังนี้

นายจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. ใบโควตา
 2. บัตรประชาชน
 3. ทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองบริษัท (นิติบุคคล) อายุไม่เกิน 4 เดือน
 5. แผนที่ทำงาน

ลูกจ้าง (สำเนา 3 ชุด)

 1. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า
 2. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง 6 รูป (มีบริการถ่ายให้ฟรี)

สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666

*************************************************************************

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ปี แล้ว(อยู่ครบ6ปี)

“ต้องทำกลับไปทำพาสปอร์ตใหม่ที่พม่า และดำเนินการโดยวิธีการนำเข้าแรงงานตามข้อตกลง MOU”

ตามที่มีความเห็นชอบให้นายจ้างยื่นเอกสารขอจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี โดยใช้พาสปอร์ตเล่มเดิมต่ออายุเพิ่มอีก 2 ปี นั้นเมื่อครบกำหนด 6 ปี ทางกระทรวงแรงงานยังไม่มีการประกาศให้ต่ออายุการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้

โดยขณะนี้แรงงานที่ต้องการอยู่ทำงานต่อ ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติพม่าตามข้อตกลง MOU

โดยระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด45-60วัน

 

ควรติดต่อทำก่อนวีซ่าหมดอย่างน้อย 90 วัน

 

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

 1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 3 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน กรรมการ 3 ชุด
 3. ใบโควตา 3 ชุด
 4. หนังสือรับรองฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 5. ใบโควตาฉบับแปลภาษาอังกฤษ
 6. รูปถ่าย 1. ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน 3. ที่พักคนงาน
 7. แผนที่บริษัท และสถานที่ทำงาน

เอกสารที่ต้องใช้ของแรงงาน

1.บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้าน 3.หนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน

บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถูกกฎหมาย
ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โดยจ้างแรงงานได้ 4 ปี

เหมือนได้แรงงานถูกกฎหมายไปฟรีๆ จ้างต่างด้าวถูกกฎหมายสบายใจจริงๆ

 ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

สำหรับทำงานโรงงาน หรืองานก่อสร้าง ทางเรามีแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศพร้อมจะทำ MOU  เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นำเข้าแรงงาน MOU คือ การนำเข้าแรงงานต่างด้าว ผ่านข้อตกลงความร่วมมือ  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยให้ผ่านการตรวจสอบเอกสารหลายขั้นตอนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงแรงงาน  สถานทูต  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  ทั้งของประเทศไทยและประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา และตัวแทนบริษัทจัดหางานของประเทศพม่า  ลาว กัมพูชา

โดยมีข้อตกลงว่าแรงงานที่นำเข้ามาจะต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายไทย ได้รับค่าแรงขั้นต่ำ

แรงงานกลุ่มนี้จะเป็นแรงงานใหม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาทำงานที่ประเทศไทย
MOU Myanmar 1 MOU Myanmar 2 MOU Myanmar 3

สิ่งที่จะได้รับจากเรา

1. ค่าบริการของเรา รวมค่าจัดทำเอกสาร ประจำตัวคนงาน ดังนี้

1.1   หนังสือเดินทาง (Passport)

1.2   วีซ่าเข้าทำงานที่ประเทศไทย 2 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 2 ปี)

1.3   ใบอนุญาตทำงาน อายุ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้ทุกปี จน ครบ 4 ปี)

1.4   ตรวจสุขภาพ

1.5   ค่ารถเดินทางมายังสถานประกอบการของนายจ้าง

1.6   เลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อใช้ยื่นประกันสังคมให้กับแรงงาน

1.7   สัญญาจ้างทำงานระหว่างลูกจ้างกับสถานประกอบการ 1 ปี (สามารถต่อเพิ่มได้อีก 3 ปี)

2. แรงงาน MOU ทำงานกับนายจ้างที่ขอนำเข้ามาเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งต่างกับแรงงานที่พิสูจน์สัญชาติแบบ ทร.38/1 ที่เปลี่ยนงานได้ ทำให้แรงงาน MOU นี้เข้ามาแล้วตั้งใจทำงานกับนายจ้างเดียวเท่านั้น

3. บริษัทฯรับมอบอำนาจทำเอกสารให้นายจ้างและให้คำปรึกษาแก่นายจ้างได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการเอง

ขั้นต่ำ 15 คน ขึ้นไป

ติดต่อ 089-114-8888, 080-168-3555, 080-168-3666

นำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงาน

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวปี2557

 

เอกสารที่ต้องใช้ของนายจ้าง

1.   สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 3 ชุด

2.   สำเนาใบรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

3.   ใบโควตาการจ้างงาน จำนวน 3 ใบ

เอกสารลูกจ้าง

 1. รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง  จำนวน 6 ใบ

 2. เอกสาร ใบเกิด ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน จากประเทศต้นทาง (ถ้ามี)


ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทปบันทึกการให้สัมภาษณ์ของนายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประเด็น “การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว” ในรายการ “ข่าว 5 หน้า1” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 07.40 น.


 

หลังได้รับใบอนุญาตทำงานชั่วคราวแล้ว แรงงานต่างด้าวต้องเข้าสู่ขั้นตอน ไปตรวจสัญชาติ หรือพิสูจน์สัญชาติ ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2558 

 

“ครม.”ไฟเขียวแรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยอีก 1ปี

 

สำหรับนายจ้างได้ยื่นแบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้กับกรมการจัดหางาน

ทางบริษัทรับบริการนำแรงงานไปทำเอกสาร

หนังสือเดินทาง (Passport), ตรวจลงตราวีซ่า (VISA),

ขออนุญาตทำงาน และ จัดทำข้อมูลบุคคล (Bio Data)

ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์ปทุมธานี

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ส.ค.56

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดโทรสอบถามหรือเข้ามาติดต่อที่สำนักงาน

ติดต่อ 02-950-2128, 02-950-2129, 089-114-8888 , 085-811-8999, 080-168-3555, 080-168-3666 
ติดต่อภาษาพม่า 082-718-2357 , 082-442-5012, 083-802-0027, 089-784-9462

ใบปลิวพม่า ปี 56 ป้ายปี56

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

พม่า กัมพูชา ลาว

 ทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงาน

เป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี่

 

ครม.ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิด กม.เร่งดำเนินการให้ถูกต้องภายใน 120 วัน

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นเรื่อง

1. สำเนาใบโควต้าปีปัจจุบัน

2. สำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนายจ้าง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการพาแรงงานต่างด้าวไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ด้วยตนเอง ทางบริษัทฯมีบริการรับดำเนินเอกสารเฉพาะขั้นตอน

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น
หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือรับรองบริษัทฯ

หนังสือสถานทูต

หนังสือสถานทูต

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

หนังสือรับรองพิสูจน์สัญชาติ

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2013 Treasury Group

รู้ผลไว มั่นใจได้ ซื่อสัตย์ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสถานทูตพม่า โดย บริษัท เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำกัดสำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ใช้หรือมีแรงงานต่างด้าว,แรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทุกประเภทอยู่ในราชอาณาจักร จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ให้เสร็จสิ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

-แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับพาสปอร์ตและสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นเวลา 4 ปี (วีซ่าครั้งแรก 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี)

-แรงงานที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 14 มิถุนายน 2555 โดยขยายเวลาผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ หากไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะถูกส่งตัวกลับโดยไม่มีข้อยกเว้น และนายจ้างต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติพม่า

 

** มติครม.ยืดอายุ12มิย55 **

** อนุกรรมการจัดระบบต่างด้าวฯ มีมติไม่ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ **

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ

1. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘/๑)

2. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนงานต่างด้าว (ใบโควต้านายจ้าง)

” มอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการทุกอย่างแทนคุณ ทำได้แน่

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

ทำไมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องทำ Passport VISA เนื่องการที่รัฐบาลประกาศให้ขึ้นทะเบียนนั้นเป็นการผ่อนผัน จากที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ให้สามารถอาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดที่ขออนุญาตหรือเดินทางกลับบ้านเกิดได้ จึงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย


ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อมอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการ

1.แรงงานพม่าที่มีความต้องการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาให้ข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์สัญชาติและถ่ายรูป หรือ ให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่าเราออกไปดำเนินการในสถานที่ลูกค้า เพื่อดำเนินการด้านเอกสารนำประวัติส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่า

2.รอผลการตรวจสอบสัญชาติ จากประเทศพม่า ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน

3.เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว แรงงานพม่าที่ยื่นเรื่องไว้ รอเอกสารมหาดไทยและหนังสือส่งตัวแรงงาน ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน

4.นำแรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพื่อทำพาสปอร์ตและวีซ่า

5.เมื่อเสร็จเรียบร้อยแรงงานจะได้รับพาสปอร์ตและวีซ่า พร้อมเดินทางกลับ

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group Join the forum discussion on this post

บริการต่อพาสปอร์ต ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

แรงงานพม่า

แรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อน วันที่ 1 ก.ค. 54จะได้รับและถือหนังสือเดินทาง ชั่วคราวอายุ 3 ปี สามารถขอขยายเวลาหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็น 6 ปีได้ 

แรงงานกัมพูชา 

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

เนื่องจากแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำการพิสูจน์สัญชาติและรับหนังสือเดินทางชั่วคราว จะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 2 ปี สามารถขอต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มอีก 2 ปีได้

ต้องต่ออายุ Passport ก่อนต่อ VISA วีซ่าเพิ่มอีก 2 ปี

หนังสือเดินทางชั่วคราวที่ผ่านการต่ออายุ (ซ้าย) และหนังสือเดินทางชั่วคราวแบบใหม่ อายุ 6 ปี (ขวา)

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

พิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่าทำพาสปอร์ตแล้วดีอย่างไร

สำหรับนายจ้างที่มีแรงงานพม่า

 1. มีแรงงานพม่าที่ถูกกฎหมาย
 2. แรงงานพม่านี้ห้ามเปลี่ยนนายจ้างเว้นแต่มีเหตุจำเป็นในกรณีนายจ้างเดิมเสียชีวิต นายจ้างเลิกกิจการ ถูกนายจ้างกระทำทารุณกรรม นายจ้างไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

สำหรับแรงงานพม่าเอง

 1. เมื่อได้รับพาสปอร์ตและประทับวีซ่าแล้ว สามารถเดินทางในประเทศไทยได้แบบถูกกฎหมาย
 2. สามารถเดินทางกลับประเทศพม่าโดยถูกต้อง
 3. ได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน เช่น การรักษาพยาบาล ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นต้น

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารก่อนเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

ทุกคนพร้อมสำหรับการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 พม่าประชุมร่วมไทย-พม่า นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กับนายอู หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ข่าวเรื่องการข่มขู่แรงงานพม่าในประเทศไทยที่จะข้ามไปพิสูจน์สัญชาติในฝั่งพม่าว่าจะถูกจับกุมตัว และเรียกเก็บภาษี รวมทั้งกลั่นแกล้งญาติพี่น้องที่อยู่ฝั่งพม่า ทำให้แรงงานพม่าเหล่านี้ไม่กล้ากลับไปพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งเรื่องนี้ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ยืนยัน! ไม่จับ! ไม่ปรับ! ไม่ไปเรียกเก๊บเงินที่บ้าน ไปแล้วได้กลับมาพร้อมพาสปอร์ตแน่นอน

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group Join the forum discussion on this post

มาฟังความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport) กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน

1.หนังสือเดินทาง (Passport)

พาสปอร์ตแรงงานลาว

Myanmar passport

Myanmar passport

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA)

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

work permit

work permit

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129,

080-168-3555, 080-168-3666,

089-114-8888

LINE ID: @treasurygroup

http://treasurygroup.net

ก.แรงงาน เร่งออกมาตรการตรวจแรงงานแบบบูรณา บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น เอาจริงลงโทษผู้ทำผิด เน้นสแกนทุกพื้นที่ เพิ่มวิชาให้พนักงานตรวจแรงงาน ตอบโจทย์ชาติ ‘ป้องค้ามนุษย์’ ให้จังหวัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีระบบรายงานผล พร้อมเปิด“สถานีแรงงาน” ช่อง 11 NBT ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 – 13.55 น.

 

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก่หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ว่า
พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีข้อสั่งการให้เร่งรัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลซึ่งได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ อันสืบเนื่องมาจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ จัดลำดับไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่มีการค้ามนุษย์ระดับเทียร์ 3 และสหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลือง กรณีการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) รวมถึงกรณีกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ กล่าวหาว่าสินค้าของไทย 5 รายการ คือ ปลา-ผลิตจากแรงงานภาคบังคับ กุ้ง, เครื่องนุ่งห่ม-ผลิตจากแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ อ้อย, สื่อลามก-ผลิตจากแรงงานเด็ก เหล่านี้ส่งผลกระทบด้านจิตวิทยาผู้บริโภคสินค้าประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายด้านชื่อเสียงของภาคธุรกิจส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอาหารทะเลและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง และหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจถูกนานาประเทศลงโทษด้วยมาตรการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าไทย เพราะมาจากแรงงานบังคับและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ประเทศจะได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากมูลค่าการส่งออกสินค้ามีจำนวนสูงมาก
ที่ผ่านประเทศไทยได้มีการดำเนินการไปแล้วหลายมาตรการ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาสะสมมายาวนานได้ อาทิ การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายขึ้นทะเบียนกว่า 1.6 ล้านคน เพื่อเป็นจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวให้ได้รับความคุ้มครองอย่างถูกกฎหมาย การนำเข้าแรงงานระหว่างรัฐต่อรัฐ การจัดการสายนายหน้าเถื่อน การปรับแก้กฎหมายโดยการออกกฎกระทรวงแรงงานขยายอายุการใช้แรงงานในกิจการประมง จาก 16 ปี ปรับเป็น 18 ปีขึ้นไป และในภาคการเกษตรจากอายุ 13 ปี ปรับเป็น 15 ปีขึ้นไป ตรวจการใช้แรงงานและดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน  จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับสมาคมชาวไร่อ้อย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อต่อต้านการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในโรงงานและในไร่อ้อย เป็นต้น
มาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการคือ กำหนดให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงแรงงานต้อง ตรวจแรงงานแบบบูรณาการ ทำงานร่วมกันเพื่อขยายผลได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้น กวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ให้สแกนทุกพื้นที่หากเกิดปัญหาพื้นที่ต้องรับผิดชอบ โดยเฉพาะการตรวจการใช้แรงงานในภาคการประมงทะเล จะต้องร่วมกันทำงานแบบบูรณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า กรมประมง ทหารเรือ ตำรวจ ซึ่งจะได้มีการอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อง นิยามแรงงานขัดหนี้ แก่พนักงานตรวจแรงงานภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อปลายเดือนที่แล้ว เพื่อติดตามผลและมีระบบการรายงานการดำเนินอย่างเป็นเอกภาพ พร้อมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และวางแผนแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด (ยุทธศาสตร์จังหวัด) ดังนั้นในระดับจังหวัดจะต้องมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีแรงงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบการบรูณาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการที่กระทรวงได้กำหนด และให้ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ
พร้อมนี้ กระทรวงแรงงานกำหนดเปิด “สถานีแรงงาน” เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารด้านแรงงาน เป็นรายการสดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11 NBT) ทุกวันอังคาร เวลา 13.05 – 13.55 น. ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
“สถานีแรงงาน” จะช่วยให้ประชาชนทุกคน มีความเท่าเทียมกันทางโอกาสในการเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ยังจะช่วยให้ผู้บริหารของกระทรวงได้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ได้รับรู้และเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนางานการช่วยเหลือและบริการของกระทรวงให้มีความก้าวหน้าทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวทิ้งท้าย
http://www.mol.go.th/content/humantrafficking_measure_11_2015

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน ๒๐๐ คน ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารกระทรวงแรงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้อยู่ในระดับ Tier ๓ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับที่เลวร้ายที่สุดซึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินการที่จำเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ การดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีผู้กระทำผิด รวมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(IUU) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงแรงงงาน โดยกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวและการไปทำงานต่างประเทศของคนหางานไทยซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้จัดชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้น โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานและกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้กำหนดแผนฯ เป็น ๓ ช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงที่๑. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดทำแผนการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว/สถานประกอบการเพื่อเน้นการตรวจสอบและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ทำงานในภาคประมงให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การตรวจติดตามและให้คำแนะนำในสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วงที่๒. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงดำเนินการตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมอย่างเข้มข้นในสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด และช่วงที่๓. ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานหากถูกจับได้จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ จนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ จนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

http://www.doe.go.th/…/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1…

ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
02 950 2128
02 950 2129
080 168 3555 (Thai)
080 168 3666 (Thai)
089 114 8888 (Thai)
086 346 3733 (Cambodia)
097 160 0397 (Myanmar)
094 401 5031 (Myanmar)
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร


เพิ่มเพื่อน
ID : @treasurygroup
(อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วย)
Slideshow
Gallery
015 012 พิสูจน์สัญชาติ พม่า Passport