ความผิดและโทษเกี่บวกับการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551

นายจ้าง

ลักษณะการกระทำผิด บทลงโทษ
มาตรา 27 รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน มาตรา 54 ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000  บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน
มาตรา 27 รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน มาตรา 54 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 48 ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตนทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต                ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต มาตรา 54 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
มาตรา 48 ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานแก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  โดยไม่มีเหตุอันสมควร มาตรา 55 ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

แรงงานต่างด้าว

ลักษณะการกระทำผิด บทลงโทษ
มาตรา 51 ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 51 จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักร  ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ไม่ช้ากว่า 30 วัน) พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดำเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา 26  วรรคแรก ไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงาน  และกับนายจ้าง  ณ  ท้องที่หรือสถานที่และเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต มาตรา 52 ปรับไม่เกิน 20,000  บาท
มาตรา 24 ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว  หรืออยู่ ณ สถานที่ทำงานในระหว่างเวลาทำงาน  เพื่อแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายทะเบียน มาตรา 53 ปรับไม่เกิน  10,000 บาท

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *