รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ..ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มข้น

วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จำนวน ๒๐๐ คน ณ บริเวณลานน้ำพุ หน้าอาคารกระทรวงแรงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องจากในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้อยู่ในระดับ Tier ๓ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับที่เลวร้ายที่สุดซึ่งกล่าวหาว่าประเทศไทยไม่มีการดำเนินการที่จำเป็นอย่างเพียงพอที่จะบรรลุผลในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย การใช้มาตรการอย่างเข้มข้นในการปราบปรามการค้ามนุษย์ การดำเนินการสืบสวน สอบสวน และดำเนินคดีผู้กระทำผิด รวมถึงปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม(IUU) ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและกระทรวงแรงงานได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงแรงงงาน โดยกรมการจัดหางานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวและการไปทำงานต่างประเทศของคนหางานไทยซึ่งอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จึงได้จัดชุดปฏิบัติการ ๓๔๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานขึ้น โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบทำงานและกระบวนการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยได้กำหนดแผนฯ เป็น ๓ ช่วงระยะเวลา ดังนี้

ช่วงที่๑. ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ – มกราคม ๒๕๕๙ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จัดทำแผนการตรวจสอบแรงงานต่างด้าว/สถานประกอบการเพื่อเน้นการตรวจสอบและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การปรับสถานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ทำงานในภาคประมงให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การตรวจติดตามและให้คำแนะนำในสถานประกอบการและแรงงานต่างด้าวเพื่อให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วงที่๒. ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงดำเนินการตรวจสอบ ปราบปรามและจับกุมอย่างเข้มข้นในสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายในอัตราโทษสูงสุด และช่วงที่๓. ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนดำเนินการต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานหากถูกจับได้จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ จนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน แต่ไม่ทำงานตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตจะมีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ส่วนนายจ้างที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ จนถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน

http://www.doe.go.th/…/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1…

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *