แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายจะประกอบไปด้วยเอกสาร 3 อย่างด้วยกัน

1.หนังสือเดินทาง (Passport)

พาสปอร์ตแรงงานลาว

Myanmar passport

Myanmar passport

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

พาสปอร์ตแรงงานกัมพูชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ตรวจลงตราอนุญาตเข้าประเทศไทย (VISA)

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

หน้าวีซ่าทำงานแรงงานต่างด้าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ต้องระบุนายจ้างตรงกับที่ทำงานปัจจุบัน

work permit

work permit

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

ใบอนุญาตทำงาน-ใบคำขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม

02-950-2128, 02-950-2129,

080-168-3555, 080-168-3666,

089-114-8888

LINE ID: @treasurygroup

http://treasurygroup.net