๑. ระยะเวลาการยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

ให้ผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร จำนวนการจ้างคนต่างด้าว (โควตา) หรือต้องการเพิ่ม ยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

๒. เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวเป็นบุคคลธรรมดา

(๑) สำเนาบัตรประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน

(๓) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสาร หลักฐานแสดงการ ประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น

(๔) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

(๕) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล

(๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

(๒) หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสาร หลักฐานการ ประกอบธุรกิจ ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดิน ทะเบียนเรือ เป็นต้น

(๓) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

(๔) สำเนาใบภาษี (ภพ.๐๑) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) หรือเลขทะเบียนผู้เสีย ภาษีนิติบุคคล

(๕) หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท

Join the forum discussion on this post