นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้า

เมืองและสกัดกั้นการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวรายใหม่

วันนี้ (16 มิ.ย.) เวลา 15.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะ

กรรมการอำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน แถลงภายหลังการประชุม ว่า

ที่ประชุมรับทราบว่ามีแรงงานต่างด้าวถูกต้องและจดทะเบียนได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องคือ กัมพูชา ลาว ส่วนแรงงานพม่านั้น ส่วน

ใหญ่เป็นการหลบหนีเข้าเมือง ยากต่อการพิสูจน์สัญชาติ เนื่องจากพม่ามีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่ม ทำให้เป็นอุปสรรคในการจดทะเบียน

แรงงานต่างด้าวพม่า ทางกระทรวงแรงงานจึงเป็นห่วงเรื่องนี้ จึงเสนอตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าว

ลักลอบทำงาน โดยนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งที่ 125/2553 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ศูนย์

เฉพาะกิจดังกล่าวแบ่งการทำงานเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคใต้ ซึ่งกำลังคนประกอบด้วยตำรวจ ทหาร ข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยมีเป้าหมายเร่งด่วนคือ การดำเนินการกับ

แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนไว้กับ กรมการจัดหางาน แต่ไม่มารายงานตัว 1.3 แสนคน และแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนแล้วแต่

ไม่มาต่ออายุ 3 แสนคน ดังนั้นชุดเฉพาะกิจจะดำเนินการจับกุมปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้ให้ที่อยู่อาศัย นายจ้าง อย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ข้าราชการคนใดที่รับจ้างขนแรงงานต่างด้าวโดยใช้รถของราชการ รถยนต์ส่วนบุคคล ศูนย์เฉพาะกิจฯ จะดำเนินการกับ

ข้าราชการนอกรีตเหล่านี้อย่างเด็ดขาด

ที่มา  http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1.asp?pageid=471&directory=1779&contents=45684

Join the forum discussion on this post