ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติที่ท่านควรทราบเมื่อมอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการ

 1. แรงงานพม่าที่มีความต้องการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาให้ข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์สัญชาติและถ่ายรูป หรือ ให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่าเราออกไปดำเนินการในสถานที่ลูกค้า เพื่อนำประวัติส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่า
 2. รอผลการตรวจสัญชาติ จากประเทศพม่า ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว แรงงานพม่าที่ยื่นเรื่องไว้ รอเอกสารมหาดไทย และหนังสือส่งตัวแรงงาน ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วัน
 4. นำแรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่ เมียวดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หรือ เกาะสองจังหวัดระนอง เพื่อทำ พาสปอร์ต (Passport)และวีซ่า(VISA)
8 ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าที่เราดำเนินการให้ท่าน
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า
สถานที่ดำเนินการ
 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
 2. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพม่า หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลสัญชาติพม่า
ขั้นตอนที่2 การส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าให้สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตรวจสอบ
สถานที่ดำเนินการ
 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
 2. สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า ประจำประเทศไทย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพม่า หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลสัญชาติพม่า
ขั้นตอนที่ 3 การรับรองสัญชาติของสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า
 1. กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตอบรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติพม่า จำทำบัญชีรายชื่อพร้อมเลขประจำตัว 13 หลัก ตามจำนวนที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตอบรับเพื่อขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยออกนอกเขตพื้นที่เพื่อการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ
 2. กรณีไม่รับรองสัญชาติให้กรอกแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติอีกครั้งแล้วดำเนินการยื่นใหม่

สถานที่ดำเนินการ
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

เอกสารที่ใช้
แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

ขั้นตอนที่ 4 การเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ตามจุดที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดเชียงราย
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดตาก
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย
 2. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
 3. ทร.38/1
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ปีปัจจุบัน
 5. หนังสือฉบับภาษาอังกฤษตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า
ขั้นตอนที่ 5 การผลักดันแรงงานโดยกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สถานที่ดำเนินการ
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. แบบ ตม.41
 2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป
ขั้นตอนที่ 6 พิสูจน์สัญชาติ(ฝั่งพม่า)และได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

สถานที่ดำเนินการ
-ด่านท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-ด่านเมียวดี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
-ด่านเกาะสอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวพม่า
 2. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ
 3. หนังสือรับรองสัญชาติพม่า
 4. แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนพม่า
 5. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป
 6. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
ขั้นตอนที่ 7 การยื่นคำขอตรวจลงตรา VISA NON L-A

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
 3. แบบคำร้องขอรับการตรวงลงตรา
 4. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) หรือ ทร.38/1
 6. ใบโควตาปีปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 8. กรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง
 9. หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มาด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 8 แรงงานรายงานตัวขากลับ ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (ฝั่งไทย)

สถานที่ดำเนินการ
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดเชียงราย
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดตาก
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
 2. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) หน้าที่ประทับตราวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. เอกสารส่งตัวแรงงานกลับจังหวัดต้นทาง
ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า
ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *