• บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า
  • บริการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา
  • นำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย
  • ต่ออายุ Passport แรงงานต่างด้าว
  • ต่อ VISA แรงงานต่างด้าว
  • ต่อใบอนุญาติทำงานแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหภาพพม่า

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group