แรงงานพม่าพิสูจน์สัญชาติได้รับ Passport แล้วแต่ทำหายมีขั้นตอนขอทำใหม่ดังนี้

  1. เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจเพื่อขอใบแจ้งความ
  2. นำใบแจ้งความไปแปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษ (ต้องแปลภาษาที่สำนักงานแปลภาษาที่ได้รับการรับรอง)
  3. นำใบแจ้งความที่แปลภาษาแล้วไปติดต่อขอรับรองเอกสารที่สถานทูตพม่า
  4. สถานทูตพม่าออกเอกสารรับรองการมี Passport
  5. นำเอกสารที่สถานทูตพม่ารับรองแล้วไปติดต่อที่ กรมการกงสุล
  6. นำเอกสารทั้งหมดเดินทางไปทำ Passport ใหม่ที่ด่าน

ทางบริษัทมีบริการดำเนินการเอกสารและพาไปทำ Passport ใหม่ได้
ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่
029502128-9, 0801683555, 0801683666

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group