ข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์บ้านเมือง — พุธที่ 15 ธันวาคม 2553 00:00:17 น.
เพียงให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินเรื่องตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

1. ส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติ  ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว / สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10

2. กรมการจัดหางาน รวบรวมแบบพิสูจน์สัญชาติส่งให้ทางการพม่า

3. ทางการพม่าตรวจแบบพิสูจน์สัญชาติและแจ้งยืนยันให้กรมการจัดหางานทราบ

4. กรมการจัดหางานขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยให้แรงงานพม่าที่ได้รับการยืนยันจากทางการพม่าออกนอกเขตพื้นที่ไปพิสูจน์สัญชาติ

5. กรมการจัดหางานแจ้งรายชื่อผ่านการอนุญาตให้ไปพิสูจน์สัญชาติให้นายจ้างทราบ

6. นายจ้างและแรงงานพม่าไปรับเอกสาร ณ  สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว/ สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 เพื่อเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติตามวัน เวลา ที่กำหนด

7. แรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ โดยดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ที่  เมืองท่าขึ้เหล็ก ตรงข้ามจังหวัดเชียงรายเมืองเกาะสอง ตรงข้ามจังหวัดระนอง / เมืองเมียวดี ตรงข้ามจังหวัดตาก

8. ทางการพม่าออกหนังสือเดินทาง (T.P.) ให้แรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ

9. แรงงานพม่านำหนังสือเดินทางชั่วคราวไปตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทย ณ ด่าน ตม. ไทย(ด่านระนอง ด่านแม่สอด ด่านแม่สาย)

10. แรงงานพม่าไปยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว / สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 พร้อมหลักฐานที่กำหนด

ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว / กัมพูชา

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิสูจน์สัญชาติลาว / กัมพูชา1. ยื่นแบบคำร้องขอรับการพิสูจน์สัญชาติลาว / กัมพูชา ณ สถานที่ที่กำหนด2. รูปถ่ายสี พื้นด้านหลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้เห็นใบหู สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ (ลาว-รูปขนาด 2 นิ้ว 8 รูปกัมพูชา รูปขนาด 11/2  นิ้วจำนวน 2 รูป)3. ใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) หรือสำเนา ทร.38/1 และสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตทำงานปี 2553 (ต่ออายุถึง 20 มกราคม 2554 หรือ 28 กุมภาพันธ์ 2554)

แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว / กัมพูชา  ดำเนินการพิสูจน์ที่ได้ที่  อาคารโฮมอินทาวน์

เลขที่ 5/24  ถนนพหลโยธิน 73  แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ- แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า / ลาว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (T.P.)- แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วจะได้รับเอกสารรับรองสถานะบุคคล (C.I.)

ถ้าไม่ไปพิสูจน์สัญชาติตามกำหนด  จะถูกผลักดันออกนอกประเทศ

ปล่อยเฉยไว้ไม่ดีแน่ นายจ้างลูกจ้างต้องช่วยกันแก้กรุงเทพฯ ติดต่อสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 ต่างจังหวัด ติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

สงสัยสอบถามได้ที่ กรมการจัดหางาน หรือโทร.สายด่วน 1694

  Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group