สำหรับนายจ้างที่ไม่สะดวกในการพาลูกจ้างไปดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ทางบริษัทมีบริการดำเนินการแทนนายจ้างทั้งหมด 7 ขั้นตอน (ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี และปริมณฑล)

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งจะเริ่มเปิดจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ถึง 14 กรกฎาคม 2554

1.นายจ้างจะต้องมายื่นคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว (แบบ ท.ต.1) ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงาน

2.ยื่นคำร้องขอจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าว ณ สำนักงานอำเภอหรือท้องถิ่น

3.ตรวจสุขภาพและทำประกันสุขภาพ ณ สถานพยาบาลที่กำหนด โดยเสียค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท ประกันสุขภาพ 1,300 บาท รวม 1,900 บาท

4.ยื่นคำขออนุญาตทำงาน (ต.ท.8) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักจัดหางานกรุงเทพฯ เขตพื้นที่ 1-10 พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ค่ายื่นคำขอ 100 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ 900-1,800 บาท ขึ้นอยู่กับพื้นที่การทำงานและประเภทกิจการ

Download ขั้นตอนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว อย่างละเอียด

เอกสารที่ต้องใช้นำแรงงานขึ้นทะเบียนแรงงาน

  1. สำเนาบัตรประชาชน  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 4 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา 4 ชุด (ถ้าเป็นผู้อาศัย ต้องมีเอกสารเจ้าบ้านลงลายมือชื่อยินยอม) (ถ้าเช่าบ้าน ต้องมีสัญญาเช่า พร้อมเอกสารเจ้าบ้านลงลายมือชื่อยินยอม Download เจ้าบ้านยินยอม)
  3. แบบคำร้องขอจ้างคนต่างด้าว Download กทม Download ต่างจังหวัด
  4. ท.ต.1 พร้อมสำเนา 2 ชุด Download ทต1
  5. ต.ท.8  Download ตท8
  6. หนังสือรับรองการจ้าง พร้อมสำเนา 2 ชุด Download หนังสือรับรองการจ้าง
  7. หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง 4 ชุด Download มอบอำนาจนายจ้าง
  8. หนังสือมอบอำนาจแรงงาน 2 ชุด Download หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว
  9. รูปถ่าย แรงงาน 1 นิ้ว 6 รูป (เรามีบริการถ่ายรูปให้ฟรี)
  10. ถ้าแรงงานมีลูกอายุ ต่ำกว่า 15 ต้องแจ้งให้ทราบด้วย Download

กรณีนิติบุคคล

ให้แนบเอกสาร หนังสือรับรองบริษัท ประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนา 4 ชุด

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่าง

ข่าวการเปิดขึ้นทะเบียนแรงงาน

15 มิ.ย.จดทะเบียน แรงงาน3สัญชาติ http://treasurygroup.net/?p=277

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่ http://treasurygroup.net/?p=269

ก.​แรงงาน ​เน้น​ให้​ความรู้นายจ้าง-​แรงงานต่างด้าว ก่อน​เปิดจดทะ​เบียนรอบ​ใหม่ คาดหลบอยู่​ใต้ดิน http://treasurygroup.net/?p=263

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรอบใหม่ เล็งใช้ IT บันทึกโครงหน้า http://treasurygroup.net/?p=247

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group