เรียน นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ต (Passport) ตั้งแต่ ปี 52

ต้องตรวจสอบวีซ่าของแรงงานให้ดีนะครับ ว่าวีซ่า (VISA) ใกล้จะหมดอายุหรือยัง

เนื่องจากต้องไปต่ออายุเล่มพาสปอร์ตก่อนถึงจะมาต่อวีซ่า 2 ปี ได้

ถ้าต่อวีซ่าไม่ทันกำหนดจะเสียค่าปรับเกินกำหนดวันละ 500 บาท

การต่อวีซ่าสามารถต่อล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 1 เดือน