ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติที่ท่านควรทราบเมื่อมอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการ

 1. แรงงานพม่าที่มีความต้องการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาให้ข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์สัญชาติและถ่ายรูป หรือ ให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่าเราออกไปดำเนินการในสถานที่ลูกค้า เพื่อนำประวัติส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่า
 2. รอผลการตรวจสัญชาติ จากประเทศพม่า ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน
 3. เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว แรงงานพม่าที่ยื่นเรื่องไว้ รอเอกสารมหาดไทย และหนังสือส่งตัวแรงงาน ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วัน
 4. นำแรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่ เมียวดีอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก หรือ เกาะสองจังหวัดระนอง เพื่อทำ พาสปอร์ต (Passport)และวีซ่า(VISA)
8 ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าที่เราดำเนินการให้ท่าน
ขั้นตอนที่ 1 การยื่นแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า
สถานที่ดำเนินการ
 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
 2. สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10
 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพม่า หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลสัญชาติพม่า
ขั้นตอนที่2 การส่งแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าให้สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตรวจสอบ
สถานที่ดำเนินการ
 1. สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
 2. สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า ประจำประเทศไทย

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพม่า หรือเอกสารแสดงตัวบุคคลสัญชาติพม่า
ขั้นตอนที่ 3 การรับรองสัญชาติของสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า
 1. กรณีสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตอบรับว่าเป็นบุคคลสัญชาติพม่า จำทำบัญชีรายชื่อพร้อมเลขประจำตัว 13 หลัก ตามจำนวนที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่าตอบรับเพื่อขออนุญาตกระทรวงมหาดไทยออกนอกเขตพื้นที่เพื่อการเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ
 2. กรณีไม่รับรองสัญชาติให้กรอกแบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติอีกครั้งแล้วดำเนินการยื่นใหม่

สถานที่ดำเนินการ
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

เอกสารที่ใช้
แบบฟอร์มขอรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

ขั้นตอนที่ 4 การเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ตามจุดที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดเชียงราย
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดตาก
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสืออนุญาตให้เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จากกระทรวงมหาดไทย
 2. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
 3. ทร.38/1
 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน ปีปัจจุบัน
 5. หนังสือฉบับภาษาอังกฤษตอบกลับจากสถานเอกอัครราชทูตสหภาพพม่า
ขั้นตอนที่ 5 การผลักดันแรงงานโดยกระบวนการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สถานที่ดำเนินการ
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก
-ด่านตรวจคนเข้าเมืองระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. แบบ ตม.41
 2. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 1 รูป
ขั้นตอนที่ 6 พิสูจน์สัญชาติ(ฝั่งพม่า)และได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport)

สถานที่ดำเนินการ
-ด่านท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
-ด่านเมียวดี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
-ด่านเกาะสอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัวพม่า
 2. แบบฟอร์มพิสูจน์สัญชาติ
 3. หนังสือรับรองสัญชาติพม่า
 4. แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชนพม่า
 5. รูปถ่าย ขนาด 4X6 ซม. หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 3 รูป
 6. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
ขั้นตอนที่ 7 การยื่นคำขอตรวจลงตรา VISA NON L-A

เอกสารที่ใช้

 1. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 2. บัตรขาเข้าและออก (ตม.6)
 3. แบบคำร้องขอรับการตรวงลงตรา
 4. รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 1 รูป
 5. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (สีชมพู) หรือ ทร.38/1
 6. ใบโควตาปีปัจจุบัน พร้อมสำเนา 1 ชุด
 7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
 8. กรณีนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรอง
 9. หนังสือมอบอำนาจกรณีนายจ้างไม่มาด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 8 แรงงานรายงานตัวขากลับ ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ (ฝั่งไทย)

สถานที่ดำเนินการ
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดเชียงราย
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดตาก
-ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า จังหวัดระนอง

เอกสารที่ใช้

 1. เอกสารส่งตัวแรงงานไปพิสูจน์สัญชาติ (3ช่อง)
 2. หนังสือเดินทางชั่วคราว (TP) หน้าที่ประทับตราวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด
 3. เอกสารส่งตัวแรงงานกลับจังหวัดต้นทาง
ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group

Leave a Reply

ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
02 950 2128
02 950 2129
0942394919
080 168 3555 (Thai)
080 168 3666 (Thai)
089 114 8888 (Thai)
086 346 3733 (Cambodia)
097 160 0397 (Myanmar)
094 401 5031 (Myanmar)
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร


เพิ่มเพื่อน
ID : @treasurygroup
(อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วย)
Slideshow
Gallery
014 008 พม่า Passport พิสูจน์สัญชาติ ระนอง