ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕   เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๔   และวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  อยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกจนถึงวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เพื่อเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ

ดังนั้น  แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา  ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร   ต้องยื่นคำขออนุญาตทำงานหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงาน  ตั้งแต่วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  จนถึงวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๕   พร้อมยื่นแบบพิสูจน์สัญชาติโดยชำระค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด  และเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ทั้งนี้  เมื่อแรงงานต่างด้าวได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับการตรวจลงตราแล้ว  ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานใหม่ (ตามมาตรา ๙) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะของคนต่างด้าว  โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราที่กฎหมายกำหนด

 

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

นางเยาวเรศ วัฒนศรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวซึ่งการผ่อนผันและการอนุญาตทำงานสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555ดังนั้น จึงขอให้นายจ้าง สถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เร่งดำเนินการพิสูจน์สัญชาติเพื่อปรับเปลี่ยนสถานะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย (หนังสือเดินทาง) ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะไม่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและจะถูกดำเนินคดีกฎหมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี โทร. 02-580-9276,02-580-8654,02-950-3630

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นนทบุรี (ส.ปชส.) /กรพรรณ ประสพจันทร์   Rewriter : ฐิติวรดา ปุยอรุณ
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

เรียน นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ต (Passport) ตั้งแต่ ปี 52

ต้องตรวจสอบวีซ่าของแรงงานให้ดีนะครับ ว่าวีซ่า (VISA) ใกล้จะหมดอายุหรือยัง

เนื่องจากต้องไปต่ออายุเล่มพาสปอร์ตก่อนถึงจะมาต่อวีซ่า 2 ปี ได้

ถ้าต่อวีซ่าไม่ทันกำหนดจะเสียค่าปรับเกินกำหนดวันละ 500 บาท

การต่อวีซ่าสามารถต่อล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุได้ 1 เดือน

รู้ผลไว มั่นใจได้ ซื่อสัตย์ และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานและสถานทูตพม่า โดย บริษัท เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำกัดสำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ใช้หรือมีแรงงานต่างด้าว,แรงงานพม่า

-แรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนทุกประเภทอยู่ในราชอาณาจักร จะต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ ให้เสร็จสิ้นซึ่งมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ

-แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จะได้รับพาสปอร์ตและสามารถทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมาย เป็นเวลา 4 ปี (วีซ่าครั้งแรก 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี)

-แรงงานที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 14 มิถุนายน 2555 โดยขยายเวลาผ่อนผันให้อยู่ในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เพื่อให้แรงงานต่างด้าวไปดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ หากไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 จะถูกส่งตัวกลับโดยไม่มีข้อยกเว้น และนายจ้างต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา

ประกาศจากแรงงาน พิสูจน์สัญชาติพม่า

 

** มติครม.ยืดอายุ12มิย55 **

** อนุกรรมการจัดระบบต่างด้าวฯ มีมติไม่ขยายระยะเวลาการพิสูจน์สัญชาติ **

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติ

1. สำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติ (ทร.๓๘/๑)

2. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3. สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างคนงานต่างด้าว (ใบโควต้านายจ้าง)

” มอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการทุกอย่างแทนคุณ ทำได้แน่

หมายเหตุ: โปรดระวังผู้แอบอ้าง เนื่องจากทางบริษัทไม่มีสาขาหรือตัวแทน สำหรับลูกค้าที่มีข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทโดยตรง ตามเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ใน Website เท่านั้น

ทำไมต้องพิสูจน์สัญชาติ

ทำไมแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องพิสูจน์สัญชาติ

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วต้องทำ Passport VISA เนื่องการที่รัฐบาลประกาศให้ขึ้นทะเบียนนั้นเป็นการผ่อนผัน จากที่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ให้สามารถอาศัยและทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราวแต่จะไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดที่ขออนุญาตหรือเดินทางกลับบ้านเกิดได้ จึงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย และได้รับการดูแลคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยและประเทศบ้านเกิดได้อย่างถูกกฎหมาย


ขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติ เมื่อมอบความไว้วางใจให้เราดำเนินการ

1.แรงงานพม่าที่มีความต้องการพิสูจน์สัญชาติ เข้ามาให้ข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์สัญชาติและถ่ายรูป หรือ ให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่าเราออกไปดำเนินการในสถานที่ลูกค้า เพื่อดำเนินการด้านเอกสารนำประวัติส่งไปตรวจสอบที่ประเทศพม่า

2.รอผลการตรวจสอบสัญชาติ จากประเทศพม่า ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วัน

3.เมื่อผ่านขั้นตอนที่ 2 แล้ว แรงงานพม่าที่ยื่นเรื่องไว้ รอเอกสารมหาดไทยและหนังสือส่งตัวแรงงาน ขั้นตอนนี่ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วัน

4.นำแรงงานพม่าเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติ ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติเพื่อทำพาสปอร์ตและวีซ่า

5.เมื่อเสร็จเรียบร้อยแรงงานจะได้รับพาสปอร์ตและวีซ่า พร้อมเดินทางกลับ

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group Join the forum discussion on this post

บริการต่อพาสปอร์ต ที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติพม่า สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

แรงงานพม่า

แรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อน วันที่ 1 ก.ค. 54จะได้รับและถือหนังสือเดินทาง ชั่วคราวอายุ 3 ปี สามารถขอขยายเวลาหนังสือเดินทางชั่วคราวเป็น 6 ปีได้ 

แรงงานกัมพูชา 

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า (Passport VISA) ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

เนื่องจากแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่ทำการพิสูจน์สัญชาติและรับหนังสือเดินทางชั่วคราว จะได้รับหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 2 ปี สามารถขอต่ออายุหนังสือเดินทางชั่วคราวเพิ่มอีก 2 ปีได้

ต้องต่ออายุ Passport ก่อนต่อ VISA วีซ่าเพิ่มอีก 2 ปี

หนังสือเดินทางชั่วคราวที่ผ่านการต่ออายุ (ซ้าย) และหนังสือเดินทางชั่วคราวแบบใหม่ อายุ 6 ปี (ขวา)

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Groupใบอนุญาติทำงาน(บัตรเขียว) Work Permit ของจริงที่ถูกต้อง ต้องออกให้โดยราชการเท่านั้น

บัตรเขียวในตัวอย่างนี้เป็นแรงงานพม่าที่ทำการพิสูจน์สัญชาติแล้ว สังเกตุดูที่ หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางเลขที่ MWD 999999

บัตรเขียวอื่นๆที่ออกโดยเอกชน นั้นไม่มีสิทธิประโยชน์อะไรในทางกฎหมาย

ตัวอย่างบัตรเขียวที่ออกโดยราชการ

บัตรเขียว workpermit
ใบอนุญาตทำงาน

 

ทางบริษัทมีบริการดำเนินเอกสารในการทำ work permit สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกในการจัดเตรียมเอกสารและติดต่อแรงงานด้วยตนเอง

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวรมว.แรงงานไทย ควง นายหม่อง มิ้น รัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงาน รักษาการกระทรวงต่างประเทศเมียนมาร์ ลงพื้นที่ตลาดทะเลไทย ถนนพระราม 2 ร่วมสังเกตการณ์ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว มีแรงงานแห่ขึ้นทะเบียนจำนวนมาก ทั้งที่ก่อนหน้านั้น มีแจ้งล่วงหน้าแล้วกว่า  897 ราย ยันเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ แรงงาน 3 สัญชาติดำเนินการต่อ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วย นายหม่อง มิ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานประเทศเมียนมาร์ ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์การเปิดขึ้นแรงงานต่างด้าวใต้ดิน (เถื่อน) รอบใหม่ระหว่าง 15 มิถุนายน-14 กรกฎาคมนี้ ที่ตลาดทะเลไทย ถนนพระราม 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง

นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ หน.จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า กรณีตามข้อตกลงและการปฏิบัติสัญญาระหว่าง 2 ประเทศ หลังมีมติ นำแรงงานเถื่อนและลักลอบทำงานอยู่ในไทย จัดทำทะเบียนและประวัติ ทร.38 ประจำตัว โดยในครั้งนี้จำนวน 897 ราย ส่วนเรื่องกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน 3 สัญชาติ สำหรับ จ.สมุทรสาครที่ได้ดำเนินการอยู่ และระหว่างรอคอยส่วนขั้นตอนกลไกประเทศพม่า ซึ่งมีอยู่ชาย-หญิงประมาณ 7.5 หมื่นคน

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โครงการดังกล่าวนี้สร้างความพอใจให้แก่บรรดาผู้ประกอบการ แรงงาน และนายจ้าง โดยนายหม่อง มิ้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานประเทศเมียนมาร์ ได้เข้าใจและสนใจกันทั้งสองฝ่าย เพราะว่า การเปิดให้แรงงานได้ขึ้นทะเบียน ดีกว่าปล่อยให้มีแรงงานเถื่อนแอบอยู่ใต้ดิน ซึ่งคาดว่า ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศประมาณ  2 ล้านคน ทำให้ยากต่อการควบคุม และดูแลตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตามพยายามที่จะนำแรงงานที่อยู่ใต้ดินเข้ามาสู่ระบบเพื่อให้ถูกกฎหมายให้ได้มากที่สุด และล่าสุดที่ตลาดทะเลไทย ได้มีจุด One Stop Service เพื่อการขึ้นทะเบียนเสร็จได้เลยภายในจุดเดียว เป็นการย่นระยะเวลาได้ 4 ขั้นตอน ประหยัดเวลาไม่ต้องวิ่งไป-มาถึง 4 แห่ง คือ ฝ่ายปกครองทะเบียนอำเภอ สนง.สาธารณสุขจังหวัดแรงงาน และจัดหางาน เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแรงงาน 3 สัญชาติต่อไป

ด้านนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า สำหรับด้านตัวเลขแรงงานเถื่อนใต้ดินจะออกมาร่วมครั้งนี้ได้ตั้งเป้าไว้ประมาณ 5 หมื่นคน ขณะที่สถานประกอบการในสมุทรสาครราว 4,000 แห่ง

ที่มา http://www.komchadluek.net

Copyright secured by Digiprove © 2011 Treasury Group
ติดต่อเรา
โทรศัพท์:
089 114 8888
080 168 3555

080 168 3666

02 950 2128-9
โทรสาร:
02 950 2127
E-mail:
treasury_group@live.com
เปิดบริการ
จันทร์-เสาร์
08.00 - 18.00

ติดต่อรับข่าวสาร

Slideshow