Skip to main content

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง” พม่า กัมพูชาทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงานเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี้

Read More

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงง

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว

Read More

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพ

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

Read More

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

ต้องตรวจสอบวีซ่าของแรงงานให้ดีนะครับ ว่าวีซ่า (VISA) ใกล้จะหมดอายุหรือยังเนื่องจากต้องไปต่ออายุเล่มพาสปอร์ตก่อนถึงจะมาต่อวีซ่า 2 ปี ได้

Read More

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา

สำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

Read More

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานพม่าและกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์

บริการต่อพาสปอร์ต แรงงานพม่าและกัมพูชา สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

บริการต่อพาสปอร์ต ที่สถามทูตพม่า สำหรับแรงงานที่ พาสปอร์ตและวีซ่า ใกล้ครบ 2 ปีแล้ว

Read More