Skip to main content

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กรมจัดฯเตรียมพร้อมรับมือต่างด้าวขึ้นทะเบียน เน้นบริการจ […]