Skip to main content

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (On

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผ […]

Read More

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง”

แรงงานต่างด้าว ผิดกฎหมาย “หลบหนีเข้าเมือง” พม่า กัมพูชาทำพาสปอร์ต วีซ่า ขออนุญาตทำงานเป็นแรงงานถูกกฎหมาย ได้ที่นี้

Read More

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงง

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว

Read More

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010)

นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเ […]

Read More

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนิน

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ […]

Read More

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้องปฎิบัติ

หากประสงค์จะทำงาน ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภา […]

Read More

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่า

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ไ […]

Read More