Skip to main content

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU (มีคนงานแล้ว)

ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตไม่ […]

Read More

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit

ใบอนุญาตทำงานต่างด้าวรูปแบบใหม่ E-Work Permit จะเป็นใบอ […]

Read More

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็น

รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! ต่อบัตรต่างด้าว เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน ต่อบัตรไม่ทันทำ MOU ได้

  รัฐระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแส […]

Read More

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน M

แรงงานพม่าที่อยู่ครบ 6 ปี ต้องทำดำเนินการโดยวิธีนำเข้าแรงงาน MOU

ด่วนสำหรับแรงงานพม่าอยู่ครบ4 ปี แล้วได้ต่ออายุเพิ่ม 2 ป […]

Read More

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ล

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว มีควา […]

Read More

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย

บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถู […]

Read More

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (On

ครม.เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินการของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผ […]

Read More