Skip to main content

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU (มีคนงานแล้ว)

ขั้นตอนนำเข้าแรงงาน MOU (กรณีนายจ้างมีคนงานอยู่แล้ว)

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว ต่อใบอนุญาตไม่ […]

Read More

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ล

ปรับสถานะแรงงานวีซ่าท่องเที่ยวเป็นแรงงานนำเข้าสัญชาติกัมพูชา ลาว ตามข้อตกลงMOU

แรงงานสัญชาติลาว และ กัมพูชา ที่ทำวีซ่าท่องเที่ยว มีควา […]

Read More

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย

บริการนำเข้าแรงงาน (MOU) สัญชาติพม่า กัมพูชา อย่างถูกกฎหมาย

บริการ นำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า กัมพูชา  อย่างถู […]

Read More