Skip to main content

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ถูกกฎหมายรึยัง?

แรงงานต่างด้าวที่จ้างอยู่ ถูกกฎหมายหรือยัง ?  แรงง […]

Read More

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงด […]

Read More