แจ้งข้อมูลการทำเอกสารให้คนงานต่างด้าว มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
1.ยกเลิกการใช้ใบโควตา

2.การเปลี่ยนนายจ้างยกเลิกค่

าธรรมเนียม วิธีการคือนายจ้างเก่าแจ้งออก และนายจ้างใหม่กับคนงานต่างด้าวติดต่อแจ้งเข้าที่ทำงานใหม่

3.คนงานสามารถทำงานได้ทั่วประเทศไทยโดยต้องทำงานกับนายจ้างที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน ไม่ต้องขอเพิ่มสถานที่ทำงานแล้ว

บันทึกวันที่ 20/4/2018