Skip to main content
Myanmar

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

Cambodia

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

Laos

แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว

ทำไมต้องใช้เรา ?

เชี่ยวชาญ
รวดเร็ว
ถูกกฎหมาย

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กรมจัดฯเตรียมพร้อมรับมือต่างด้าวขึ้นทะเบียน เน้นบริการจ […]

Read More

เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย

โดย บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560 

ด้วยประสบการณ์ในสายงานกว่า 8 ปีของเรา ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ การนำเข้าแรงงาน และการต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน