Skip to main content
Myanmar

แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา

Cambodia

แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา

Laos

แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว

ทำไมต้องใช้เรา ?

เชี่ยวชาญ
รวดเร็ว
ถูกกฎหมาย

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่า

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ไ […]

Read More

หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต

หม่อง มิ้นท์ (H.E.U Maung Myint) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ให้ข่าวเรื่องการข่มขู่แรงงานพม่าในไทยที่จะข้ามไปพิสูจน์สัญชาติ

พิสูจน์สัญชาติพม่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศพม่า ยืนยัน! ไม่จับ! ไม่ปรับ! ไม่ไปเรียกเก๊บเงินที่บ้าน ไปแล้วได้กลับมาพร้อมพาสปอร์ตแน่นอน

Read More

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเด

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

Read More

เราดำเนินการภายใต้กฎหมาย

โดย บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560 

ด้วยประสบการณ์ในสายงานกว่า 8 ปีของเรา ตั้งแต่การขึ้นทะเบียน พิสูจน์สัญชาติ การนำเข้าแรงงาน และการต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน