Skip to main content

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

Read More

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(ผิดกฎหมาย) สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้แล้ว

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเ […]

Read More

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบก

ขั้นตอนการจ้างแรงงานเมียนมาที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ซึ่งจะครบกำหนดวาระการจ้างงาน 4 ปี

สำหรับแรงงานพม่า ที่อยู่ครบ 4 ปี และมีความต้องการจะอยู่เพื่อทำงานต่อ
สามารถติดต่อกับทางบริษัทเพื่อดำเนินการอยู่ต่อได้อีก 4 ปี

Read More

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงง

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว

Read More

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทำพาสปอร์ตตั้งแต่ ปี 52

ต้องตรวจสอบวีซ่าของแรงงานให้ดีนะครับ ว่าวีซ่า (VISA) ใกล้จะหมดอายุหรือยังเนื่องจากต้องไปต่ออายุเล่มพาสปอร์ตก่อนถึงจะมาต่อวีซ่า 2 ปี ได้

Read More