Skip to main content

ขั้นตอนและเอกสารการดำเนินการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) มติ

แนวทางในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว
และ
แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ
ประกอบด้วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
1. แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ
2. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ได้ดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (กลุ่มใบจับคู่)
3. แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู)

Read More

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

Read More

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงง

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว..

ขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติและผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่แรงงานต่างด้าว

Read More

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพ

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

Read More

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา

สำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

Read More