Skip to main content

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

การยื่นเอกสารของนายจ้างลูกจ้างต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารการทำงาน ช่วงวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

Read More

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(

ประกาศ! แรงงานต่างด้าวสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ที่ไม่มีเอกสาร(ผิดกฎหมาย) สามารถทำให้ถูกกฎหมายได้แล้ว

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร ต้องดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเ […]

Read More

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพ

จัดหางานนนทบุรี ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

ขอให้นายจ้างเร่งพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวพม่า ลาว กัมพูชา

Read More

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กระทรวงแรงงานจ้างเอกชนเก็บข้อมูลแรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนใหม่

กรมจัดฯเตรียมพร้อมรับมือต่างด้าวขึ้นทะเบียน เน้นบริการจ […]

Read More

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนิน

สำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน

นายประพันธ์ วิศิษฎจินดา จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ แจ้งว่ […]

Read More

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ต้องปฎิบัติ

หากประสงค์จะทำงาน ต้องดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภา […]

Read More