Skip to main content

พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า กัมพูชา

สำนักงานพิสุจน์สัญชาติแรงงานพม่า

แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนแล้วงต้องมีการพิสูจน์สัญชาติ หรือ การทำ Passport VISA เพื่อที่จะได้เป็นแรงงานเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย

Read More

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้

รัฐบาลตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงาน (16/6/2010)

นายกรัฐมนตรีลงนามตั้งศูนย์เฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดำเ […]

Read More

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่า

การยกเลิกการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ของคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา

คนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาที่ไ […]

Read More

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเด

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

ความรู้สึกของแรงงานพม่าที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทางแล้ว (Passport)

Read More